• EnglishVietnamese Laos
     

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 1

Tổng lượt truy cập 10,506

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022

10/09/2021 14:55

UBND TỈNH HÀ TĨNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN DU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  01  tháng  9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Trường Cao đẳng Nguyễn Du năm học 2021 - 2022

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015;

Hôm nay, ngày 01/9/2021 trường  Cao đẳng Nguyễn Du đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sau khi nghe báo cáo Tổng kết thực hiện năm học 2020-2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022; báo cáo công tác thanh tra nhân dân, công tác tài chính năm học vừa qua và các quy chế được ban hành trong năm học 2021-2022; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và các bài tham luận tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của đơn vị năm học 2021 - 2022:

1. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022;

2. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch thi đua, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh” “ Công đoàn cơ sở văn minh”;

3. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực về chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, đặc biệt chuyển hướng tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo trong tình hình biến động mới đáp ứng yêu cầu và đảm bảo các quy định giáo dục nghề nghiệp.

III. Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

- Danh hiệu tập thể:

+ 100% đơn vị  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 02 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Tập thể nhà trường được UBND tỉnh tặng bằng khen

+ Các tổ chức đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh nhiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Danh hiệu cá nhân: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và lao động tiên tiến 90%; 08 CBGV đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 05 CBGV được UBND tỉnh tặng bằng khen

- Tuyển sinh 910 chỉ tiêu; tổng  quy mô đào tạo là 2096 HSSV

- Nghiên cứu khoa học: 1 đề tài cấp tỉnh, 10 cấp trường và tương đương;

- Kiểm định chất lượng: Hoàn thành đánh giá và vận hành 32 quy trình đảm bảo chất lượng.

IV. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, Công đoàn và CB,CN, VC:

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị:

1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ khối chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của từng cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng nhà trường có uy tín và chất lượng; Tiếp tục tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, về tin học, ngoại ngữ cho CBGV; tạo điều kiện vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo cả trực tiếp và trực tuyến để CB,CC,VC hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng BCH Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, CC, VC. Chú ý quan tâm, giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,CC, VC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CB,CC, VC, đoàn viên Công đoàn.

2.2. Cùng BGH tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, rèn luyện CB,CC, VC trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu Người CB,CC “ Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập Quốc tế.

3. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:

3.1. Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.

3.2. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.3. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao; chủ động, sáng tạo trong việc thiết kế bài dạy có chất lượng đáp ứng yêu cầu dạy trực tuyến hiện nay; thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định và tham gia tích cực các hoạt động của đơn vị.

3.4. Thực hiện tốt các quy định do Thủ trưởng đơn vị đề ra.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 2020 - 2021, toàn thể CB,CC, VC và đoàn viên Công đoàn trường Cao đẳng Nguyễn Du tích cực thực hiện và tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí cao, khắc phục mọi khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện và các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã đề ra.

V. Hiệu lực thi hành:

BGH Nhà trường, BCH Công đoàn cùng toàn thể CB,CC,VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021 thông qua trước Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Hồ Việt Anh

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

(đã ký)

 

Hoàng Nhật Dương